Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till och identifiera en person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Det finns flera situationer då vi behandlar personuppgifter. De vanligaste situationer är:

  • Journalföring inom hälso- och sjukvården,
  • Statistik inom hälso- och sjukvården,
  • Verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring av vården.

Hur skyddas mina personuppgifter?

Personuppgifter ska endast vara åtkomliga för de som har behov av dem. Det finns rutiner och system som säkerställer att personuppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt. Inom vården finns det också särskilda bestämmelser om skydd av patientuppgifter.

Kan mina personuppgifter lämnas ut till andra?

Vi är ibland även skyldiga att lämna ut personuppgifter om dig till andra. Exempelvis lämnas uppgifter från vården till Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg. Ibland kan vi även vara skyldiga att lämna uppgifter till exempelvis polisen eller socialtjänsten.

Vilka rättigheter har jag?

Du som har personuppgifter registrerade hos oss har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna skulle vara felaktiga. Vidare finns en rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och i vissa fall att få uppgifterna raderade.

Hur gör jag om jag inte är nöjd?

Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till oss. Som patient kan du också kontakta Patientnämnden. Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndighetenom (IMY) om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.